От 07 юли на 2017 г. СИ ЕС ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД изпълнява договор за БФП № BG16RFOP002-1.001-0208-C01 с наименование “Внедряване на иновативна платформа Smart Home”.
Основната цел на проекта е осигуряване на инвестиционна подкрепа за осигуряване на технологична обезпеченост за пазарното внедряване на иновативен продукт - пазарна реализация на платформа Smart Home.
Общата стойност на проекта е 385 196.00 лв., от които 294 674.94 лв. европейско и 52 001.46 лв. национално съфинансиране. Собственото съфинансиране е в размер на 38 519.60 лв.

Крайната дата на проекта е 07 октомври 2018 г.